С. Врани кон – крепост Кота 295.3


63 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Кота 295.3 се намира на едноименния връх, има на 1.44 km северозападно по права линия от центъра на село Врани кон. Изградена е на възвишение на десния бряг на река Голяма Камчия, която го ограничава от запад. То е с издължена форма в посока изток- запад и стръмни склонове от север, запад и юг. Най- достъпно е от изток по билото на височината. От север и юг е ограничено от суходолия.

Крепостната стена на Кота 295.3, която се очертава добре по затревения и залесен терен, следва естествената извивка на височината. Огражда площ с неправилна форма. На места са копали иманяри и са разкрили части от стената, градена от ломени камъни и хоросан. Укреплението заема площ от 4-5 дка. По терена се намират късове от строителна и битова керамика, срещани в периода IV-V век и XII-XIV век. Цялата височина е покрита с гъста растителност.

Югозападно на около 1 km от укрепление Кота 295.3, в посока изток- запад минава древния път, който е вървял по билото на Лиса планина и на изток отива към град „Цига“ при град Върбица. Тук той пресича река Голяма Камчия. Вероятно твърдината е служила за охрана на моста или брода през реката. Източно на около 2 km в посока север- юг върви античния път „Абритус“- „Кабиле“, който минава през „Медвенския проход“.

Местоположение

Надморска височина: 295 m GPS координати: 43°01’57” С.Ш. и 26°32’57” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Конаклиев, А., К. Апостолов. Врани кон, община Омуртаг, Русенска област. – В: Плиска – Преслав, 7. Шумен, 1995.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.