С. Прилеп – укрепление Кота 260.0


63 / 100

Описание и история

Землено укрепление Кота 260.0 се намира на едноименния връх, на 1.46 km северозападно по права линия от центъра на село Прилеп. Изградено е върху един висок нос ограничен от север от суходолие, а от юг и запад- от река Тюлюшното дере- ляв приток на река Батовска. Склоновете на носа към северозапад и югозапад са стръмни, но не и непреодолими, а от другите страни той е лесно достъпен. Това е предопределило избора на приложената затворена фортификационна схема.

Укрепление Кота 260.0 е с неправилен четириъгълен план, съобразен с даденостите на терена. Ориентирано е с по- дългата си ос в посока югозапад- североизток. Дължината му достига 135 m, при широчина от 120 до 130 m. Фортификационната система се състои от землен вал, чиято широчина в основата е около 10 m. На места валът е запазен на височина до 1.5 m, но на други (по част от трасето на югозападната страна и при северния ъгъл) е напълно обезличен.

Входът на Кота 260.0 е бил разположен от югоизточната страна, където в средата на вала има ясно очертано прекъсване с широчина около 5 m. Твърде озадачаващо е, че от нито една страна на укреплението няма никакви податки за съществуването някога на ров. Централната част на защитената територия е издигната с 0.5 до 1 m спрямо околния терен. Тук бяха намерени няколко фрагмента от елинистически амфори, което кореспондира с датировката на повечето от находките с предположителен произход от това място.

По план и конструктивни особености, укрепление Кота 260.0 край Прилеп съществено се различава от познатите примери на фортификационно строителство в тракийските земи през късно- желязна епоха. Функционалната му идентификация очевидно ще остане неясна до провеждането тук на археологически разкопки.

Местоположение

Надморска височина: 260 m GPS координати: 43°24’18” С.Ш. и 27°53’41” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Неизвестни паметници от I хилядолетие пр. Хр. В Южна Добруджа. – В: Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология, том 1. В. Търново, 2010.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.