С. Аврен – селище Корията


62 / 100

Описание и история

Укрепено, халколитно селище Корията се намира в едноименната местност, на 2.43 km западно по права линия от центъра на село Аврен. То е разположено върху нос на водослива на две дълбоки дерета и тераса с южно/югозападно изложение. Най- югозападната му част, където за пръв път са засвидетелствани археологически материали, е обрасла с храсти и дървета и не се обработва, за разлика от северната.

Топографските особености на терена в Корията предполагат наличието на многослоен, естествено укрепен обект в тази зона. Върху широката част на терасата при издирването през 2014 г. също са засвидетелствани археологически материали, отнасящи се към късния халколит. Те се локализират в обработваема нива на площ от 5-6 дка. Регистрирани са няколко групи от аномалии с разнообразна форма, които могат да се интерпретират като вкопани структури с неясен (стопански, строителен, ритуален, погребален или друг) характер.

В ниската югозападна част на склона на Корията са налице няколко разпръснати аномалии, които вероятно представляват ями с размери до 2 m. В северозападната част се наблюдава по- висока концентрация на подобни структури, което съвпада и с археологическите наблюдения за наличието на повече материали, направени през предходни сезони.

Подобна концентрация е засвидетелствана и в югоизточната част на Корията. На този етап не могат да бъдат разграничени структури, като пещи, горели къщи и др., със силен магнитен интензитет спрямо околния терен. В източната периферия на измерената площ е налице ров с дъговидна форма, свързващ се перпендикулярно с двете дерета. С просто око той не се вижда. Той е с дължина около 123 m и максимална широчина около 4-5 m и определено не е с естествен произход.

Вероятно има антропогенен характер и може да е отбранителния ров на селище Корията, преграждащ леснодостъпния подход към халколитното селище. Регистрираните при геомагнитното изследване структури в селището, показват силно сходство с тези от близко разположения синхронен обект в местността „Бобата“. Укреплението се датира в периода 4600-4400 г.пр.н.е. във времето на разцвета на варненската, неолитна култура.

Местоположение

Надморска височина: 74 m GPS координати: 43°06’28” С.Ш. и 27°38’13” И.Д.

Литература

Лещаков, П., М. Иванова, М. Комп и др. Геомагнитно проучване на къснохалколитен обект в м. Корията, землище на с. Аврен, община Аврен. – В: Археологически открития и разкопки през 2016 г. София, 2017.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.