Гр. Опака – крепост Ряката


62 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост Ряката се намира в едноименната местност, на 2.03 km северно по права линия от центъра на град Опака. Изградена е върху възвишение със стръмни, скалисти и високи склонове от запад, север и изток. Най- достъпно е от юг по билото на масива.

Местността носи названието Ряката от протичащия в подножието ѝ приток на река Черни Лом. Теренът е с наклон на север. Крепостния зид върви по ръба на височината и огражда площ около 40 дка. По- добре е запазена северната и от части източната стена, градена от груби одялани блокчета за лицевите части и блокаж за вътрешността. Южната стена е силно разрушена от иманярски изкопи.

При залесяването на терена са разрушени основите на сгради, както свидетелстват натрупаните на камари камъни. Крепост Ряката е съществувала през периода III-VI век.

Местоположение

Надморска височина: 382 m GPS координати: 43°27’35” С.Ш. и 26°09’24” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.