С. Бабяк – тракийско укрепено светилище на вр. “Бабешка чука“


Описание и история

Тракийско укрепено светилище на “Бесите” има на връх “Бабешка чука“, на 1.06 km западно по права линия от центъра на село Бабяк. През 2008 г., след дълъг период на проучване, е публикуван томът „Тракийско светилище при Бабяк и неговата археологическа среда”. Обектът, намиращ се на връх “Бабяшка чука”, е едно от най- дълго проучваните светилища в Западните Родопи, а и въобще на територията на България. За общо над 10 археологически сезона, проведени до сега, са разкрити много и разнообразни археологически ситуации и материали, които допринасят за по- пълното изясняване на характера на култовите практики през І хил.пр.Хр. Изключителното разнообразие от открити на обекта находки и прецизно документираната археологическа стратиграфия на културните напластявания, са в основата на по- доброто уточняване и определяне на хронологията и на други подобни планински обекти. Най- ранните следи от посещаването на светилището при с. Бабяк, според неговите изследователи, се отнасят към края на бронзовата епоха (ХІІ-ХІ в.пр.Хр.). Установени са два разцвета на култовото място. Първият към втората половина на ранножелязната епоха (края на ІХ/VІІІ-VІ в.пр.Хр.), а вторият през късножелязната епоха (V-І в.пр.Хр.) и особено през ІІІ-І в.пр.Хр. След прекъсване на култовата дейност в І в. светилището отново е в разцвет. Проучвателите му дори предполагат наличието на храм в периода ІІ-ІІІ в. Открито е голямото количество от римски монети, датиращи от ІІІ и ІV в. Дейността на светилището прекъсва в началото на V в, което означава, че то е посещавано повече от 14 века. Направени са и редица изводи по отношение характера на вярванията и почитаните сили на светилището при Бабяк. В резултат на семантичния анализ на откритите дарове и култови практики на обекта, е предположена една чисто тракийска трактовка на почитаните божества. Ролята на женското божество, което се свързва с Великата тракийска богиня– майка, е определена като първостепенна, но също така е засвидетелствано и присъствието на мъжко съпътстващо божество. През римската епоха този синкретизъм е най- виден от откритите следи от храм със статуи на почитаните божества.

Местоположение

Надморска височина: 1653 m GPS координати: 41°57’46” С.Ш. и 23°40’22” И.Д.

Източници

Димитър Байраков

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.