С. Цар Асен – крепост в м. Килник

img 5246 scaled e1605943346295

7 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост има в местността „Килник“, на 2.6 km югоизточно по права линия от центъра на село Цар Асен. Изградена е върху наклонена на юг тераса ограничена от изток от дола Дамколая, а от запад от дола Килник. От юг се намира отвесния, ляв бряг на суходолието  Канагьол. Издигната е на 1.7 km северозападно от средновековните укрепления при село Алеково. Има форма на неправилен четириъгълник със заоблена северна страна. Защитена е с каменна крепостна стена и дълбок ров. Стената е дебела 2.4 m и е изградена от полуобработени квадри споени с глина, като по фугите е подсилена с хоросан. На уязвимите места са изградени четири, плътни кули- една в северозападния ъгъл, две кули на северната стена и една на източната стена, северно от източния вход. Широчината на рова е 20 m, а дълбочината- 4 m. Влизането в обекта е ставало през две порти- източна и южна, като източната е била главната. Крепостните стени затварят площ от 45 дка, следвайки конфигурацията на терена. Основите са вкопани на 0.5 m. Зъберите на стените са били покривани с двускатни каменни капаци. Втората порта е обикновено прекъсване на стената на 46 m от югоизточния ъгъл. При възстановяването на крепостта след първото ѝ разрушаване, в югозападния ъгъл е било издигнато малко вътрешно укрепление. Дължината на страните му е 50х55 m и има два входа към вътрешността. То може да бъде определено като цитадела. Във него, при портите и верижните помещения до тях, са открити повечето предмети свързани с въоръжението. Твърдината е имала улична мрежа с настилка от дребни камъни. В централната ѝ част са били изградени четири еднокорабни едноапсидни черкви. Най- голямата, датираща отпреди първото разрушаване на обекта, е била изградена от блокове, споени с хоросан, и оградена с каменен зид, затварящ двор и жилище. Останалите са от периода след първото разрушаване на твърдината, от когато датира и голямата жилищна сграда в близост до вътрешното укрепление. Само черква № 3 се счита за построена през Х век. Защитеното пространство на крепостта е било застроено с типичните за периода полувкопани и наземни жилища. Крепостта не е споменавана в писмените извори. Описана е за пръв път от К. Шкорпил. Проведените мащабни археологически проучвания предоставят богат материал- укрепителни съоръжения, жилищни и култови постройки, керамика от периода VIII-XI век, византийски анонимни фолиси клас, кръстове, енколпиони и украшения и старобългарски надписи. Тя е един от значимите пунктове на Първото българско царство. Намерените в нея два печата- единият на Роман І (921-931) говорят за ролята и в политиката. Вероятно е била важно звено по пътя, свързващ „Преслав“ с „Дръстър“, минаващ покрай обекта. Твърдината е била и важен църковен център, за което свидетелстват откритите в нея черкви, съсредоточените в близост до нея скални манастири и многото предмети свързани с култа. Тя е разрушена в края на X век, което може да се свърже или с похода на Светослав и последвалото настъпление на Йоан Цимисхи през 971 година, или с византийския поход от 1001 г. След това е възстановена. Изказано е мнение, че е една от крепостите около „Дръстър“, в които Цимисхи оставя охрана според Скилица. Обекта е разрушен и опожарен отново към средата на XI век при печенежките нашествия. След това животът в него продължава известно време и окончателно прекъсва. Покрай укреплението минава римския път „Дуросторум“- „Деултум“. В момента крепостта е силно обезличена. Рововете от всички страни си стоят, а крепостните стени се проследяват под насип, на височина 0.5-2 m. Във вътрешността има много разхвърляни камъни, ровове от иманярите и археолозите.

Местоположение

Надморска височина: 152 m GPS координати: 43°51’38” С.Ш. и 27°16’54” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Рабоянов, Д. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство (IX – началото на XI в.). София, 2011.
Бъчваров, И. Археологически паметници в общините Алфатар, Главиница и Дулово, Разградска област. – В: Сборник Добруджа, 5. 1988.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.