С. Малък Преславец – укрепление Градище


57 / 100

Описание и история

Средновековно, землено укрепление Градище се намира в едноименната местност, на 3.85 km северно по права линия от центъра на село Малък Преславец. Крепостното съоръжение е много по- голямо, отколкото го описват К. Шкорпил и Р. Рашев. Грешката е разбираема поради липсата на сателитни снимки по времето на авторите, както и поради залесената с храсти и дървета територия на обекта и неговата големина.

Твърдина Градище е издигната в североизточната част на рид, който се издига на около 100 m над нивото на река Дунав. Склоновете му са стръмни и високи. Ограничен е от изток от долината на реката, минаваща през Малък Преславец, както и на едноименното блато, от север- от река Дунав и от запад- от суходолието Бакарджи кулак.

Крепостното съоръжение е най- достъпно от югозапад по билото на рида. Укреплението заема североизточния скат на високия бряг при вливането на малката Преславецка река в Дунав.

Най- вътрешната ядка на Градище, включваща и римската крепост „Кандидиана“, в план представлява четириъгълник с правилни западна и южна страни, начупена източна страна и липсваща почти изцяло северна. От север е запазена само западната част на защитната линия. Средната и източната липсват- вероятно поради свличане на високия бряг на река Дунав. Размерите са около 360 m от запад, около 360 m от юг, около 400 m от изток и около 355 m от север. Площта според Р. Рашев е 140 дка. Според изследователите от юг допълнително е укрепена площ от 30 дка с форма на триъгълник.

Всъщност цялото Градище е с двойна, основна защитна линия от изток, тройна защитна линия от юг, тройна защитна линия от запад и неизвестна от север поради свличането на земните пластове. Заградената територия е около 4 пъти по- голяма от описаната.

Ето и реалните размери на укреплението: от изток на около 150 m пред описаната източна линия има още една, която е дълга около 700 m. Южната защитна линия на вътрешното укрепление продължава още 150 m на изток и свършва при външната източна линия. Западната защитна линия на вътрешното укрепление всъщност е дълга около 625 m, като допълнението ѝ се простира в южна посока от гореописаното и завършва при най- външната южна, защитна линия. Тя е разположена по високия северен бряг на суходолието Дермен кулак, който е много стръмен, на места и отвесен и се простира в посока изток- запад.

Южната външна линия на Градище е дълга около 1100 m. Простира се почти от самото блато от изток до обработваемата в момента територия на запад. Там вероятно започва западната, външна, защитна линия, която вероятно е напълно унищожена. Тя е дълга около 273 m в момента. От запад средната защитна линия е във вид на права линия с чупка само на едно място. Тя е дълга 130 m от север до чупката и още 435 m от чупката до южната външна линия.

Южната средна защитна линия на Градище затваря наистина триъгълно пространство, но с различни размери от посочените от изследователите. Западната ѝ страна започва от югозападния ъгъл на вътрешното укрепление. Тя е дълга 115 m. От тук на изток тръгва преграда, която завършва при източната външна, защитна линия на 15 m пред ъгъла на вътрешната южна, защитна линия и източната външна, защитна линия. Тази защитна, южна, средна линия е дълга около 515 m.

Има голяма вероятност в гората да има и междинни защитни линии, които са незабележими от сателитна снимка. Също така е възможно в югоизточния ъгъл на защитената територия на Градище от изток защитната линия да е тройна и четворна. Също така е възможно на територията, обработваема в днешно време да е имало още защитни линии извън горепосоченото, защитено пространство, които в процеса на обработка на почвата да са били унищожени.

От сателитна снимка се забелязват множество такива линии в селскостопанския блок, които може би са преграждали рида на различни места и в различни посоки. Валът на укреплението е изграден от изкопаната от рова пръст и е бил широк около 18 m, а ровът е бил широк около 15 m. Защитната линия на Градище е разполагала и с берма широка около 10 m.

Под основата на вала лежи културен пласт от съществуващо по- рано антично и късноантично селище. Погрешно тук е поставян дълги години дунавския дворец на хан Омуртаг. Съоръжението е съществувало е в периода VIII-X век.

Местоположение

Надморска височина: 105 m GPS координати: 44°05’40” С.Ш. и 26°49’35” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.