С. Голица – крепостен комплекс Хемските порти

img 5792 scaled e1605936805192

16 / 100

Описание и история

Късноантичен и средновековен крепостен комплекс Хемските порти/Гермето се намира на 5.42 km западно по права линия от центъра на село Голица, по шосето за село Булаир. Представлява внушителен, фортификационен комплекс от три крепости, свързани с преградна стена. Ориентиран е приблизително в посока север- юг. Известното му досега описание е дело на братята Х. и К. Шкорпил. Общата дължина на комплекса е около 2.3 km. Северната, първа крепост е разположена върху връх „Перченлика“, която се издига във вид на продълговата могила в посока изток- запад. Тя стърчи с около 30 m над Гулишкия гребен. Първа крепост има продълговата, почти правоъгълна форма, като само южната, най- дълга стена е разделена на три отсечки съединени под ъгъл, с изнесена на юг средна част. В четирите основни ъгъла е имало кръгли кули, а входът е бил на западната, крепостна стена. На север твърдината е защитена със стръмен склон. По южния по- полегат склон се спуска крепостната, преградна стена, която започва от средата на южната крепостна стена. От укреплението има отлична видимост във всички посоки. Тя е била главен наблюдателен пункт на комплекса. От нея има визуална връзка с крепостите, построени на съседните планински върхове. Преградната стена между първа и втора крепост има 10 квадратни кули, издаващи се от фронта на стената в източна и западна посока, но определено са построени да защитават от нападение от изток на запад. Установени са три периода на обитаване. Първият период се отнася към ІV век. Той предхожда изграждането на втора крепост. Отсъствието на солидни строителни останки и следите от пожар от ІV век свидетелстват, че по това време тук е имало постройки и съоръжения с нетрайна конструкция. С оглед на тяхната интерпретация заслужава да се спомене сведението на Амиан Марцелин, че след сражението с готите при „Марцианополис“ в 377 г. римските войски успели да затворят „…с високи насипи… теснините на Хемус…“. По- късно обаче войските били изтеглени, проходите- отворени, а „…затворените дотогава варвари се втурнали да сеят смут и разорение.“ (по ЛИБИ, І, 172-173). Вторият период е всъщност периода на изграждането и първоначалното функциониране на обекта. Резултатите налагат корекции в данните на Шкорпил за плана и устройството на отделните и съоръжения. Ориентацията на съоръжението е с отклонение от около 15° от световните посоки. В план втора крепост вероятно е с форма на правилен, но не равностранен осмоъгълник. Общата дължина на стената е почти 400 m, а защитената площ (без кулите)- почти 12 дка. Дебелината на крепостните стени е 2.60-2.65 m. В западния ъгъл на втора крепост са открити останките от голяма, 5-ъгълна кула. Достъпът до горните ѝ етажи е бил чрез външни, масивни стълбища. Изследваните кули в югозападния, в южния и в северния ъгъл на твърдината са кръгли по план, но не са еднакви. Сондажите пред северната и южната кула показаха, че връзките на укреплението със съседните преградни стени са конструктивни и доказват синхронното им строителство. Дебелината на стените, кулите както и на преградите достига 3.25 m. В разкритите фортификационни останки не са установени запазени тухлени редове от opus mixtum, но може да се допусне, че във височина градежът е бил с тази техника. Предполаганата от Шкорпил „самостоятелна кула“ в центъра на твърдината се оказа всъщност сграда, синхронна с обекта. Разкрити са части от две успоредни стени на около 3 m една от друга. Градежът им е без хоросан, но е стабилен, с полуобработени камъни. Подът между тях е настлан с каменни плочи. Функциите на тази централна сграда (казарма ?; преториум ?) са били в съответствие с военния характер на самото укрепление. Откритите монети позволяват да се заключи, че изграждането на централната, втора крепост и на целия комплекс е станало през първата половина на V век, най- вероятно в началните години на управлението на Теодосий ІІ (408-450). Това време следва да се приеме като начална дата и за Източно- балканската, преградна линия, която се простира от черноморския бряг на изток до долината на река Елешница на запад и в която комплексът в местността „Гермето“ при село Голица е с основно значение. Очевидно този комплекс прегражда и охранява главния път от „Марцианополис“ за „Пудизо“, т.е. от Долния Дунав за „Константинопол“, който път върви от източната страна на комплекса по цялата му дължина. Откритите при разкопките монети позволяват още да се допусне, че събитията във връзка с които Малх споменава „Хемските порти“ (по ГИБИ, І, 135)- борбата с остготите през 70-те и 80-те години на V век, имат отношение и към края на началния период във функционирането на крепостта и целия комплекс. Този край е белязан от пожар. Регистрираните строителни преустройства от следващия период на централната крепост в местността „Гермето“ засега са незначителни- стесняване на входа на югозападната кула, повдигане на каменния праг при входа на западната кула и зазиждане на един вход в сградата в централната зона. Прави впечатление, че тези преустройства са с по- небрежен градеж. Със сравнително слаб градеж са и останките на една сграда с дъговидно извита източна стена, която изследвахме частично в северозападната част на крепостта и която се отнася към този период. Може би занижените строителни стандарти са указание за промяна на обитателите. Не е изключено към или след края на V век задълженията на първоначалния военен гарнизон да са били поети от някакви федерати или местни милиции. Сред контекстите от този последен всъщност период във функционирането на крепостта открихме монети от VІ век. Най- късната сред тях е на Юстин ІІ и София. В нарушен пласт с късноантични материали при югозападната кула са открити и няколко фрагмента битова керамика от Х-ХІ в. Засега те не могат да се интерпретират по друг начин освен като свидетелство за краткотрайно и ограничено обитаване или за епизодично посещаване на останките на твърдината през средновековието. Между втора и трета крепост на преградната стена има разположени 5 кули, издаващи се от фронта на стената в източна и западна посока, но определено да защитават от нападение от изток на запад. Първата кула по преградната стена южно от втората крепост, представлява голямата кула с 5-ъгълен план, като същевременно е и кула- порта. Съгласно сведението на Малх за „Хемските порти“ (ГИБИ, І, 135-137), тази уникална кула- порта би следвало да е „западната порта на Хемус“. Външната ширина е към 17.5 m, а максималната издаденост- 13.5 m. Дебелината на стените достига 3.15 m. Външно челните стени са дълги по около 10.35 m, а страничните към 8.6 m. Челният ъгъл е почти 120°. Двата входа са ситуирани по различен начин. Докато вътрешният вход е по надлъжната ос на кулата и на твърдината изобщо, то външният вход е с ексцентрично разположение- в северната челна стена на кулата. Страниците му са с Г-образна конфигурация. Предната му ширина е 3 m, а вътрешната- 3.7 m. Същите ширини (въпреки разликите в дължините и очертанията на страниците) се възпроизвеждат и при вътрешния вход. И двата входа са били с двукрили дървени врати. Във входните пространства има частично запазени настилки с плочести камъни и фрагменти строителна керамика. До горните етажи се е стигало по масивни външни стълбища, встрани от вътрешния вход. Разкрити са останките от северното стълбище. Ширината му е 1.6 m. Конструкцията във високата му южна част е била олекотена чрез широка ниша. В ниската му северна част, която опира на фуга в прилежащата куртина, има пет напълно запазени и две частично запазени стъпала. Височината и ширината стъпалата е средно по 0.25 m. Първата кула по преградата южно от втора крепост отстои на около 63.5 m от южната кула на последната. Тази кула се издава еднакво от двете страни на преградата, но в план тя е не е квадрат, а е с форма на разтегнат шестоъгълник. С оглед на реалиите в ранновизантийското фортификационно строителство, тя изглежда като ансамбъл от две еднакви по размери, срещуположни 5-ъгълни кули с издаден ръб, с общо вътрешно пространство. Външните размери на двойната кула са 22.2 m в посока изток- запад и 9.2 m в посока север- юг. Вътрешното пространство е 10.4х6 m. Дебелината на страничните стени е по 1.6 m. Челните ъгли са около 90°. Външната (източната) челна част е с плътен блокаж. В срещуположната вътрешна (западна) част има масивен, петъгълен пилон, около който спираловидно се развива зидано стълбище (с междинна площадка пред пилона) за втория етаж. Входът на кулата е във вътрешния участък на северната стена, близо до долния край на стълбището. Страниците на входа са Г- образни. Ширината в предната му част е 1.05 m, а в задната част- 1.3 m. Връзките на двойната кула с преградната стена са конструктивни. Те са планирани и градени заедно. Дебелината на преградата северно от кулата е към 3.15 m. Останките от двойната кула, която по план и устройство е без аналогии сред всичко известно от римската и ранновизантийската фортификация, са в сравнително добро състояние. Суперструкциите тук са запазени на места над 3 m. Градежът е в opus mixtum, с 3- редов тухлен пояс. Страниците на входа на кулата са зидани с тухли над каменните им цокли. Повече тухли са използвани и в долната част на вътрешната, северна, челна стена, както и в пилона за стълбището. Камъните в лицевите зидарии са полуобработени и редени под линия. Основите са с банкети. По- тясната предна част на входа е рамкирана отгоре с големи каменни блокове. Височината от банкета до рамката е 2.3 m. По- широката задна част на входа изглежда е завършвала с тухлен свод и поради това ще да е била още по- висока. Долната част на стълбището е запазена изцяло. Тя има 9 стъпала с обща височина към 1.7 m. От горната част на зиданото стълбище са запазени 4 стъпала. Ако тя е имала същата височина, то подът на втория етаж ще е бил на около 3.4 m над нивото на банкетите. Кулата е имала солиден, дървен покрив, покрит с керемиди (tegulae и imbrices). Останалите 4 кули са с квадратен план издаващи се от фронта на стената в източна и западна посока. Южното трето укрепление има форма на неправилен четириъгълник, почти трапец, като във всеки ъгъл има по една кръгла кула. Източната крепостна стена на крепостта е краят на преградната стена, която идва от втора твърдина. А от северната и крепостна стена започва отсечка на преградата, която продължава на югозапад, а след това на запад. На тая преграда след двете кръгли кули на крепостта има още една, която се подава от фронта на стената в северна и южна посока, като насочеността на фронта и е на юг.

Местоположение

Надморска височина: 375 m GPS координати: 42°54’01” С.Ш. и 27°29’06” И.Д.

Литература

Динчев, В., В. Кацарова, Д. Антонов и др. Проучвания в м. Гермето при с. Голица, (община Долни Чифлик, област Варна). – В: Археологически открития и разкопки през 2005. София, 2006.
Динчев, В. Разкопки в комплекса на Хемските порти при с. Голица, община Долни Чифлик. – В: Археологически открития и разкопки през 2007. София, 2008.
Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929.
Автори: М. Гърдев, К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/08/blog-post_1.html

Планове

s golitsa kreposten kompleks hemskite porti 5f41262c91697s golitsa kreposten kompleks hemskite porti 5f41262ec7c36s golitsa kreposten kompleks hemskite porti 5f41263082d3es golitsa kreposten kompleks hemskite porti 5f412632569d4

Общ. Долни ЧифликОбекти в БългарияОбласт ВарнаСевероизточна Б-я

Comments are disabled.