С. Новград – крепост Новград

С. Новград - крепост Новград

Снимка от изток на крепостната стена, която е във вид на вал. Автор: М. Гърдев


61 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Ну кесри/Нео кастро/Нова крепост/Новград се намира в местността „Кале баир“, на 0.92 km североизточно по права линия от центъра на село Новград. Изградена е на нос, който се намира на високият ляв, южен бряг на река Янтра, срещу моста за село Кривина. Носът е ограничен от север- северозапад от река Янтра, от юг- от дълбоко суходолие, което западно под крепост Новград се слива с река Янтра. Според нас по това суходолие античният път от „Никополис ад Иструм“ за „Ятрус“ слиза от билото на масива до река Янтра и под укреплението Новград я пресича по мост, вероятно където се намира днешният мост за село Кривина. Носът е най- достъпен е от изток по билото на масива.

Твърдината Новград е сложно, крепостно съоръжение състоящо се от основно укрепление и външен квартал, който също е защитен. Основното укрепление е с неправилна, силно издължена в посока изток- запад, правоъгълна форма. Северната крепостна стена е дълга около 145 m, северозападната- около 104 m, югозападната- около 220 m, източната- около 64 m. От запад защитната линия е двойна. Външните крепостни стени там се събират под остър ъгъл. На 86 m източно от него има вътрешна дъгообразна стена. Под външната крепостна стена от всички страни, където склонът не е отвесен има дълбок и широк ров. Ширината му от север в горната си част достига 30 m. Крепостната стена е построена върху вала, построен с материала изваден от рова и натрупан от вътрешната страна на обекта Новград. От изток двоен ров с двоен вал прегражда носа от бряг до бряг на дължина около 310 m. Тая защитна линия е дъгообразна и изпъкнала на изток. Пред основното укрепление валът е единичен, а не двоен, а вътрешния ров се слива с ровът на основното укрепление.

Кварталът е заключен между външната, източна, защитна линия, основното укрепление и река Янтра. Намира се северно до крепостта Новград. Има триъгълна форма с приблизителни размери 75 m от североизток, 88 m от юг и 88 m от северозапад. От всички страни е защитен от вал с дървена палисада или крепостна стена.

Общата защита на Новград е аналогична на тая от с. Полско Косово- две укрепления едно до друго. В момента терена е залесен и затревен. Трасето на крепостната стена се очертава под затревен насип. Забелязва се и остатъка от рова. По- голямата част от крепостните стени са разрушени от местното население за строителен материал. Двойната външна отбранителна линия е най- добре запазена от североизток. От юг защитната линия на съоръжението също е с два рова и две стени или стена и вал.

Според Ст. Стефанов намерената керамика в Новград е късноантична, ранносредновековна и средновековна българска от XII-XIV век. Намерени са и две монети на Източната римска империя от XII век, прибрани и изложени във Свищовския музей. А. Кузев, който пише за средновековните крепости по Дунав и Черно море, потвърждава информацията за двете монети от XII век и керамика от XIII-XIV век. Според него крепост Новград възниква през XII век. С. Торбатов, който прави обход по крепостите по река Дунав с колектив, смята, че укреплението Новград е само средновековно от XII-XIV век. До провеждане на археологически разкопки, ние смятаме да приемем тезата на Ст. Стефанов за по- ранното построяване на обект Новград в периода V-VII век, т.е. че, Новград е или ранновизантийски, или раннобългарски.

А. Кузев твърдо вярва, че това е била средновековната крепост Ну кесри/Нео кастро/Нова крепост/Новград. Тази крепост в хрониките на Нешри от XV век е посочена като дунавска крепост на цар Иван Шишман след Свищов и преди Тутракан с името Ну кесри, което е изопачено на Нео кастро, като първи за това се досеща немския историк Леунклавий през XVI век. В хрониката на Нешри се разказва, че османците след като превземат Червен през 1833 г., се насочват към „Кръстовица“ (от къстопът, която според нас се намира при с. Ценово) и към Новград, и ги завзели.

Първи К. Иречек отъждествява Ну кесри с крепостта при село Новград на река Янтра. Гръцкото Нео кастро съответства на българското Нова крепост или Новград.

Според Ст. Стефанов след времето на Рим, кастела „Ятрус“ се измества тук с името Нео кастро/Нова крепост или Новград. През 1461-62 г. Новград заедно с „Пиргос“ и други села и градове по река Дунав са превзети от влашкия воевода Влад Цепеш. В писмо от 11.02.1462 г. до унгарския крал Матиаш Корвин той съобщава, че в Новград, Батин и “Пиргос”, власите убили 384 турци и българи.

За крепостта Новград през османското владичество не се споменава. Вероятно тя е разрушена и изоставена през 1388 г. след като е превзета.

Местоположение

Надморска височина: 85 m GPS координати: 43°36’43” С.Ш. и 25°35’37” И.Д.

Литература

Стефанов, С. Старините по долния басейн на Янтра. София, 1956.
Кузев, А., В. Гюзелев. Български средновековни градове и крепости, том 1. Варна, 1981.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.