Гр. Бяла – крепост Градището

Гр. Бяла - крепост Градището

Градището погледнато от юг. Автор: М. Гърдев


66 / 100

Описание и история

Тракийска и антична крепост Градището се намира в едноименната местност, на 1.3 km северозападно по права линия от центъра на град Бяла. Изградена е на нос със стръмни склонове от запад, юг и изток. Издига се на около 71 m над нивото на река Янтра, която ограничава възвишението от запад. От юг тече потока Кът дере, който е десен приток на река Янтра. От изток височината е ограничена от суходолие.

През 1929 г., когато е правен план на крепостта Градището, ясно са се виждали останките на трите крепостни стени- северна, южна и източна. Западната крепостна стена вече е била унищожена. На североизточния ъгъл личат останките на голяма кула, която според плана е с триъгълна форма. В югозападния ъгъл е имало още една кула. Дължината на стените тогава е била северна- 308 m, южна- 198 m, източна- 208 m.

Формата на твърдината е на неправилен четириъгълник, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. На южната и източната стени, на места е имало чупки. През 1949 г. каменоломни от изток и запад унищожават защитните линии от юг и изток. От запад склонът със западната защитна линия е унищожен вероятно при построяването на моста на Колю Фичето.

В днешно време само северната стена на Градището се проследява под насип, широк около 20 m и висок около 3-4 m. Пред нея от север има дълбок и широк ров, който на запад се спуска до река Янтра. В днешно време той почти напълно е унищожен от селскостопанска дейност. Почти целият терен на укреплението се обработва със селскостопанска цел.

В Градището са намерени един жертвеник посветен на Херакъл, монети на Филип Македонски (382-356 г.пр.н.е.), Александър Велики (356-323 г.пр.н.е.), Грациан (373-383 г.), Теодосий (364-395 г.). Намерена е тракийска, битова керамика, както и битова, и строителна керамика от II-IV век.

Градището е разположено на кръстопът на много пътища. Плътно южно и източно до него в посока изток- запад е минавал пътят „Никополис ад Иструм“ при с. Никюп- „Сексагинта Приста“ при гр. Русе с отклонения за „Скаидава“ при с. Батин, „Тримамиум“ при с. Мечка и „Медиолана“/“Пиргос“ при с. Пиргово. Пътят е пресичал реката южно от съвременния мост. твърдината е служила за охрана на този важен брод или мост.

От източната страна на укреплението са запазени останки от пътя, на разстояние около 380 m. Той е широк около 5 m, което показва неговото значение като транспортна артерия. От Градището на юг тръгва път, който се движи по десния бряг на река Янтра и който спокойно се проследява през селата Орловец и Стрелец. Отделно друг път тръгва на югозапад за да се свърже с пътят, минаващ в посока изток- запад при крепостта „Косова“/“Косово“ при с. Полско Косово. Този път минава на около 2.5 km южно от Градището. Западно от него на около 8 km в посока север- юг върви пътят „Никополис ад Иструм“ при с. Никюп- „Ятрус“ при с. Кривина.

Местоположение

Надморска височина: 97 m GPS координати: 43°28’11” С.Ш. и 25°43’45” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Д. Иванов. Археологически паметници в Русенски окръг. София, 1983.
Стефанов, С. Старините по долния басейн на Янтра. София, 1956.
Автор: М. Гърдев

План

Гр. Бяла - крепост Градището
План на Градището от С. Стефанов

Comments are disabled.