С. Румелия – крепост Папаз кая / Попската скала


Описание и история

Тракийака крепост Папаз кая / Попската скала се намира на едноименното възвишение на 1.06 km югоизточно по права линия от центъра на село Румелия. Тя е издигната върха на възвишението, като умело е използвана естествената непристъпност на терена. Възвишението, на което е издигната крепостта е с отвесни до 50-100 m скални склонове от юг изток и север. От север отвесните склонове са прорязани от малки дерете, които създават естествена възможност за достъп от тази страна. Поради тази причина тези дерета са преградени с малки крепостни стени, които блокират достъпа през тях. Единствения удобен достъп до върха на възвишението и крепостта е от северозапад през широка седловина със стръмни склонове. Укреплението има три отбранителни линии, като всяка линия е оградена със самостоятелна крепостна стена. То има неправилна форма съобразена с конфигурацията на терена. Максималните му размери са 484х289m и има площ от 72 дка. Най- външната крепостна стена е изградена в северозападната част на възвишението и прегражда достъпната седловина от отвесните склонове на север до отвесните склонове на юг. Тази стена има дъговидна форма с вдлъбната, към вътрешността на укреплението, дъга. Максималната ѝ дължина е 232 m. Тя е градена от местни ломени камъни без спойка. На места градежа е запазен на височина от 1-1.5 m. Като цяло стената се проследява във вид на широк разсип от камъни. Дебелината и не може да се определи с точност, но не е по-малка от 3 m. Следи от крепостни кули по нея не се забелязват, но ясно се различават три входа. Два от тях са разположени в средата на стената в най високата ѝ точка. Разстоянието между тях е едва 6-7 m и вероятно са изпълнявали функциите на главни входове в укреплението. Третият вход е разположен в северната част на стената в близост до северния отвесен склон. Интересното при този вход е това, че той е разположен в доста стръмен участък на крепостната стена. И при трите входа не личат следи от някакви специфични фортификации за защита. Втората укрепителна линия е изградена в най- южната част на укреплението и обгражда върхът на възвишението. Тя е съоръжена с крепостна стена което започва от отвесните юни склонове извива във вид на дъга и завършва отново там. Тази стена затваря пространство с елипсовидна форма и максимални размери 139х59 m с площ от 6 дка.  Южната страна на тази вътрешна крепост е ограничена от отвесните скали и там не е издигана крепостна стена. Градежа на стената е идентичен с градежа на крепостната стена на голямото укрепление, като трасето и се проследява във вид на голям разсип. По протежението и на тази куртина не се забелязват следи от крепостни кули, но ясно се различават останките на четири входа. Три от тях са разположени в западната чат на вътрешното укрепление и отстоят на около 26 m един от друг. Четвъртият вход се намира в най източната част на тази крепост в непосредствена близост до отвесните южни склонове. Третата укрепителна линия се намира на самия връх на възвишението в най южната част на вътрешната крепост. Тя също е обградена с една дъговидна стена, идентична по вид и градеж на вече описаните. Тази стена също започва и свършва на южния отвесен склон. Обграденото от нея пространство има елипсовидна форма с максимални размери 30х17m и площ от 0.38 дка. Входа в тази цитадела е трудно да бъде определен, но предвид разположението на разсипа от куртината ѝ, може да се предположи, че е той се намира от северната страна, в средата на крепостната стена. Терена на цитаделата и вътрешния град е бил застроен, докато следи от постройки във външното укрепление не се забелязват. По всяка вероятност цитаделата и вътрешното укрепление са били постоянно населени, а външното укрепление е служило за убежище на местното население при нападения. Площта на външното укрепление е голяма и удобна за приютяване на добитък и голямо количество хора. Северно от крепостта минава важен античен път, който на изток върви към крепостта „Сиври Дикме“ при с. Горно поле и от там към Одринското поле. От крепостта има много добра видимост към долините на реките Арда, Коджа дере и Тополовска, има и пряк визуален контакт с почти всички крепости разположени по поречията на тези реки. Крепостта Папаз кая вероятно е била обитавана до II-III в.

Местоположение

Надморска височина: 440 m GPS координати: 41°40’03” С.Ш. и 25°47’26” И.Д.

Източници

К. Василев
М. Гърдев
Д. Димов

Снимки

https://photos.app.goo.gl/u5GFqxkKfoHirAUf6

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.