С. Камчия – средновековна землена преграда


Описание и история

Средновековна, землена преграда има при „Калето въз кучките”, на 4.1 km северозападно по права линия от центъра на село Камчия. Валът е с обща дължина 4 km, като в тази дължина се включва и естествено укрепените каменни склонове на връх „Беклембаир“. Дължината на самия земен вал е 3391m. Той прегражда, с фронт на юг, прохода между върховете „Беклембаир“ и „Къзълджик“, които са източно от крепостта и връх „Караборун“, който е западно от нея. Вала условно се дели на източна и западна част, като и двете части се проследяват на 27 m южно от крепостта. Източната част на вала е с дължина 1530 m и се изкачва източно по стръмен гребен достигайки подножието на отвесните скали на връх „Беклембаир“. След прекъсване от около 317 m, вала се появява отново между връх „Беклембаир“ и връх „Къзълджик“, в североизточна посока и след чупка в северна посока, където стига до високи 15 m  отвесни скали. Частта на вала между двата върха е с дължина 447 m и прегражда достъпа от местност „Яйлата“ към Ришкия проход, възпрепятствайки по този начин проникване на неприятел в гърба на защитата. Западната част на вала достига пътя Карнобат- Шумен, койтото го пресича и достига до река Орлишка. Тази част на преградата е дълга 154 m. Достигайки до реката, преградата пропуска стар път, чийто следи се забелязват по двата бряга на реката. След реката вала отново се появява по стръмния хребет „Караборун“, като се изкачва до равното му било и после се спуска на запад- югозапад по стръмен склон достигайки на 390 m от началото на Дуван дере. Тази част на вала от река Орлишка до Дуван дере е с дължина 1260 m. Вала е изграден толкова далеч на запад от прохода за да може да се предотврати обход на противниковите войски, който може да бъде осъществен през достъпното, от юг било на връх „Караборун“. С малки изключения склоновете, от юг, пред всички отсечки на вала са много стръмни и започват веднага след издълбания ров пред преградата.  Единствените стръмни склонове от север се намират от средата на източната част на вала до връх „Беклембаир“, от него до връх „Къзълджик“ и в най- източния край, на западната част от вала, до река Орлишка. В тези участъци неприятел при всички случай не може да премине поради високите скали и най- вероятно не са били и отбранявани. Преградата се състои от насип с по един ров от двете страни. Насипът е изграден от пръст и скална маса насипана от рововете и от камъни в участъка между върховете „Беклембаир“ и „Къзълджик“. Ширината му е от 9 до 20 m, на места със заравнения на върха с ширина от 1 до 12 m. Височината му е до 3.5 m към северния ров и до 12 m към южния ров. Насипа преграждащ местност „Яйлата“ е с височина 3.5 m. Северния ров няма отбранителен характер а е изкопан за набавяне на строителен материал. Той се проследява едва на половината от дължината на преградното съоръжение. Южния ров е прокопан пред цялата дължина на преградата и е с дълбочина 2 m, като на места е прокопан директно в скалите. Четири от петте късноантични кули, подпомагали защитата на късноантичната крепост Калето въз кучките, са вградени в средновековния вал. Но средновековните българи не са се съобразявали с тяхното местоположение, а с посоката на хребета. Доказателство за това е, че една от кулите е останала извън преградата. По насипа не се забелязват следи от палисади, но ако бъдат открити такива при археологически разкопки, то тази преграда може да претендира за едно от местата, където намира гибелта си част от източната римска армия предвождана от Никифор през 811г. Преградното съоръжение, заедно с късноантичната крепост, която е била доукрепена и използвана от прабългарите е прекъсвало всеки възможен достъп през прохода, като е позволявало концентрация на големи въоръжени сили и надеждна защита.

Местоположение

Надморска височина: 110 m GPS координати: 42°54’55” С.Ш. и 26°56’23” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999 
Георгиев, И. Военни пътища и преградни съоръжения в Ришкия проход. ВИС, София, 1993
М. Гърдев
К. Василев

Планове

s kamchiya srednovekovna zemlena pregrada 5f439f8a49686

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.