С. Голеш – укрепление Караач


62 / 100

Описание и история

Тракийско, землено укрепление Караач се намира в едноименната местност, на 3.28 km южно по права линия от центъра на село Голеш. Изградено е на скален нос с отвесен, скален склон от изток и стръмен и висок от северозапад. Обектът е най- достъпен от югозапад. От изток е ограничен от Суха река, а от север и северозапад- от ляв неин приток.

Формата на Караач е на неправилен триъгълник. Защитна линия има само от югозапад. Тя се състои от вал и ров. Има дъговидна форма, изпъкнала навън. Дължината ѝ е около 135 m. Твърдината е гъсто обрасла с дървета и храсти. Укреплението е регистрирано от К. Шкорпил. Той описва валът със широчина в основата 20 m и височина 4.7 m. По трасето му не личали развалини на кули и порти, а местоположението на входа предполагаемо се определя до източния край, т. е. на левия фланг на отбранителната линия.

Пред вала на Караач е имало широк ров с трапецовидно сечение, чиято дълбочина приблизително съответствала на височината на насипа, а широчината му при дъното достигала 12 m. Установено е, че трасето и физическите параметри на валообразния насип и разположения пред него ров са достатъчно прецизно картирани от К. Шкорпил. На няколко места по външния склон на насипа са регистрирани дълбоки иманярски изкопи.

На вала външната му страна, поне отчасти или до известна височина, е била допълнително облицована с големи плочести камъни с неправилна форма. Друга характерна конструктивна особеност на укреплението е отсъствието на берма. Външната страна на вала се спуска под права линия от неговото било до самото дъно на рова. Макар и неспоменато изрично в текста, това е било забелязано и добросъвестно отразено от К. Шкорпил в приложената скица- разрез.

Вътрешността на Караач представлява съвършено равна плоскост, леко наклонена на североизток. Датировката на съоръжението е към началната фаза на късната желязна епоха. По визуални впечатления от защитената територия, най- правдоподобно изглежда отъждествяването на това укрепление с крепост- убежище.

Местоположение

Надморска височина: 108 m GPS координати: 43°55’25” С.Ш. и 27°36’52” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Неизвестни паметници от I хилядолетие пр. Хр. В Южна Добруджа. – В: Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология, том 1. Велико Търново, 2010.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.