Виж темата - Деултум

Деултум

Модератори: Avitohol, Administrator

Деултум

Мнениеот marhis » 12 Ное 2009 22:36

Праистория
Източник: http://deultum.com

Районът на Югоизточна България все още е слабо проучен за следи от живота на хората през праисторическите епохи. Ето защо натрупаните през последните десетилетия находки от околностите на с. Дебелт, независимо от малкото си количество и засега инцидентен характер, имат висока научна стойност.
По време на археологическите разкопки в местността “Костадин чешма” бяха разкрити две погребения, датирани в късната бронзова епоха. Едното бе покрито с ниска могила от ломени камъни и съдържаше интересен гробен инвентар. В него влизаха няколко глинени съда и един добре запазен кинжал, микенски тип, от бронз. Отделно от погребенията бяха проучени основи на землянка и няколко ями от същото време.
От най-долните пластове около основите на средновековната крепост произхождат няколко каменни тесли и брадвички. Въпреки че бяха намерени без ясен археологически контекст, те свидетелстват за човешка дейност тук, доста преди началото на желязната епоха.
През последните години десет праисторически погребения бяха намерени и под античното равнище на терена, върху който е била насипана могила № 4 (“Хеликон”) от некропола на античния град. За съжаление в тях липсваше гробен инвентар, което затруднява прецизното им датиране. Подобен некропол обаче свидетелства, че в района на резервата със сигурност е съществувало селище, което е значително по-старо от приеманото доскоро. Бъдещите праисторически находки са една от “програмираните” изненади на археологическите проучвания в резервата и непосредствените му околности.
Последна промяна marhis на 12 Ное 2009 22:41, променена общо 1 път
marhis
 

Re: Деултум

Мнениеот marhis » 12 Ное 2009 22:36

Тракийският Добелт
Източник: http://deultum.com

Близо преди четиридесет години бе публикувана идеята, че името на античния град Деултум има тракийски произход и означава “място между две блата”. Освен изброяването на чисто езиковедските аргументи в публикацията бе акцентирано и върху характеристиките на местния релеф – нисък хълм, врязан между големите Бургаски блата, пресушени през 20-те години на миналия век.
Археологическите разкопки в местността “Костадин чешма” на южния бряг на река Средецка през 1981-1985 г. година позволиха да бъдат получени нови доказателства за съществуването на тракийски град. Тук в стотиците обредни ями и складовете за бракувана керамика бяха намерени останки от над 4 000 амфори и няколкостотин луксозни импортни съдове, битови материали, монети, строителни елементи.

Оценени като комплекс находките свидетелстваха, че това място е играело ролята на търговско пристанище повече от триста години: от края на VІІ до края на ІV в. пр. н. е. Очевидно наблизо е съществувало и значително селище. Особено важна бе находката на надпис, надраскан с остър метален връх върху фрагмент от амфора, който гласи ДОБЕЛТ. Най-вероятно това е било оригиналното име на местното тракийско селище.
Тъй като проучванията не откриха останките му на юг от реката, интересът на изследователите се насочи към района на по-късния римски и късноантичен град. Тук макар изолирано по повърхността на терена често се откриват находки от втората половина на І хил. пр. Хр. Десетките бронзови и сребърни монети, теракоти, керемиди с лаково покритие, луксозни трапезни съдове, покрити с черен фирнис, фрагментите от амфори, произведени на остров Тасос подсказват, че става дума за значителен икономически център, непознат от известните писмени извори за историята на Древна Тракия. Възможно е именно тук да се е намирала столицата на местната владетелска династия, оставила следи в ред надписи върху камък в района между края на ІV и ІІ в. пр. Хр. В тях се споменават имената на Садала, Мопсиестий, Тарутин, Котис, Рескупорис, Мостис, които очевидно са контролирали териториите на запад от античната Аполония Понтика (днес Созопол).

Откриването на немалко монети от края на І в. пр. Хр. – началото на І в. в границите на зона “А” на резервата подсказва, че римската военна колония е била създадена не на голо поле, а в доста гъсто населен район. Системното картиране на находките позволява да определим с голяма точност територията, която е заемало тракийското селище. Тя обхваща площ от над 60 дка по билото на хълмовете, в чиито поли се е развил римският Деултум. За съжаление по-старите културни пластове са доста пострадали през средните векове. При построяването на българското гранично съоръжение, известно като “Еркесия”, част от тях са изгребани и насипани върху високият вал.
Независимо от това възможността да бъде изцяло проучен неизвестен досега на науката тракийски град е една от най-примамливите перспективи на археологическите изследвания в района на НАР “Деултум-Дебелт”.
Последна промяна marhis на 12 Ное 2009 22:41, променена общо 1 път
marhis
 

Re: Деултум

Мнениеот marhis » 12 Ное 2009 22:37

Римският Деултум
Източник: http://deultum.com

По времето на император Веспасиан (69-79 г.) върху северния бряг на долното течение на река Средецка е бил създаден градът Colonia Flavia Pacis Deultensium. В него са били заселени военни ветерани от VІІІ Августов легион, отличили се по време на потушаване на голямото въстание в Юдея и в хода на гражданската война за утвърждаване на властта на новия император. По оценки на проф. Б. Геров първоначално населението на града се е състояло от четиристотин до осемстотин души. Това е единствената колония от този вид на територията на страната ни.
Според резултатите от провежданите през последните години археологически разкопки, както и според натрупаните случайни находки, може да се направи изводът, че през първите десетилетия от съществуването си градът е процъфтявал. За тридесетата годишнина от основаването си, по времето на император Траян, той е отсякъл юбилейна емисия от бронзови монети. Намерените фрагменти от мраморни архитектурни елементи и надписи от края на І – началото на ІІ в. подсказват, че в него са били издигнати пищни обществени сгради.
Има основания да се предполага, че през 30-те – 50-те години на ІІ в. Деултум е пострадал сериозно, вероятно в резултат на вражеско нашествие. По време на император Марк Аврелий градската му територия е била укрепена с бурги и президии. Две точки от нейните граници са маркирани от надписи: южните предградия на гр. Бургас и античната крепост над с. Голямо Буково. Предполага се, че тя е обхващала площ от над 140 кв. км. В нея са влизали медни мини, акваторията на Мандренското езеро, което по това време е било плавателно, северните поли на Странджа планина и равнини, покрити с плодороден чернозем. По всяка вероятност в непосредствена близост до града е функционирало пристанище, тъй като по време на разкопките са намерени фрагменти от амфори, монети, и предмети, произвеждани в далечни центрове.
Големият разцвет на Деултум започва по време на династията на Северите в края на ІІ – началото на ІІІ в. Тогава  той е обхващал повече от 250 дка площ, имал е добре изградена инфраструктура и улична мрежа, ориентирана по посоките на света. В централната му част са били издигнати храмове на Асклепий и Кибела, почитани са били Тракийският бог конник и Херакъл. По времето на император Септимий Север е бил създаден и храм на императорския култ. В продължение на петдесет години градът е сякъл емисии от бронзови монети. Изображенията по тях ни дават богата информация за неговия облик, религиозен живот, икономика. Непосредствено до крепостните му стени и в близката му околност са възникнали селскостопански имения и занаятчийски квартали.
През втората половина на ІІІ в. градът е бил разрушен от готите. Непосредствено след това обаче отново е бил застроен и укрепен. В новите градежи често са били използвани архитектурни елементи от по-стари сгради. По това време в централната му част е построена голяма баня. Разкритите досега участъци от нея дават основание да приемем, че тя е била една от най-големите в Европа подобни постройки на своето време. Сградата е имала съвършена система на водоснабдяване и канализация. Добре запазени са големи участъци от хипокауста (система за въздушно отопление на помещенията и водата), основи на басейни с облицовка от мраморни плочи, някои стени с височина над 2 м. Вероятно при посещението си в Деултум през ноември 296 г. в нея е бил император Диоклециан.
В първите десетилетия на следващото столетие градът, вече наричан Девелт, се превръща във важен пункт за снабдяването и отбраната на новата столица на империята – Константинопол. Резултатите от археологическите проучвания показват, че тогава са предприети мащабни преустройства на уличната мрежа и защитната му система. Деултум се развива като важен икономически и административен център. В него са внасяни стоки от град Пергам в Мала Азия и други далечни провинции на империята.
Изключително интересни сведения за живота в античния град, за бита, религията и икономиката на неговите жители ни дават находките от обширните му некрополи, разположени западно и северно от него, както и на юг от реката. Сондажните разкопки ни дават основание да очакваме, че все още са запазени и могат да бъдат проучени няколко хиляди от тях.
През 70-те години на ІV в. при голямото нашествие на готите, съпроводено с робски въстания, непосредствено край града се е разиграло голямо сражение. След като разгромили една елитна част от столичната гвардия варварите са опустошили и опожарили Девелт. При възстановяването му новите крепостни стени обхващат доста по-малка площ и минават върху развалините на източната част от античната баня. Независимо от това той продължава да бъде първостепенен икономически център.
Проникването на новата християнска религия в този район според някои писмени сведения, започва още през ІІ в. През V век той вече е бил център на епископия. Находката на специален печат за ритуални хлябове дава основание да предположим, че в града е имало култ към местен мъченик.
Резултатите от частичните археологически сондажи показват, че останките от римския град Деултум са сред най-перспективните за изследване обекти от този тип в България.
Последна промяна marhis на 12 Ное 2009 22:42, променена общо 1 път
marhis
 

Re: Деултум

Мнениеот marhis » 12 Ное 2009 22:38

Византийският Дебелт
Източник: http://deultum.com

Сложните процеси и бурни събития през V – ІХ век в Източната римска империя, наричана Византия, се отразяват и върху съдбата на града. Той е бил опустошаван няколко пъти от различни племена: готи, хуни, авари, славяни. В началото на VІ век в района се е разиграл бунтът на военачалника Виталиан, който също е бил съпроводен с военни действия. В първата половина на следващия век, районът на бургаските езера, включително Дебелт, в период от няколко месеца е бил системно ограбван от интернационалната армия на хагана на аварите.
Резултатите от археологическите разкопки позволяват да се прецизират датите на някои от тези разрушения и да се проследят промените във функциите на големите сгради. Върху развалините на храма на императорския култ през ІV век е била построена резиденциална сграда, а върху нейните, през следващото столетие – склад за зърнени храни. В централните помещения на античната баня, през VІ в. също възниква голям склад, а през следващите – върху развалините му се появяват множество помещения, някои от които несъмнено – жилищни. Окончателно са изоставени кварталите извън крепостните стени, като строителни материали от разрушените постройки са били използвани за новите.
Още през V век уличната мрежа в много участъци е била изоставена и върху настилката й се появяват бедни еднофамилни къщи, направени от кирпич и събрани от старите градежи ломени камъни. По същото време са се правили преправки на крепостните стени, които продължават и през следващото столетие, когато е била затворена източната крепостна порта.
Стремително пада качеството на живота. В началото на VІІ век на практика изчезват монетите и импортните материали. Изключение донякъде съставят амфорите и строителната керамика, докарвана от Константинопол. Керамичните съдове и битовите предмети стават много по-прости и груби, изчезват дребните метални предмети като накити и фини инструменти. Зидовете от този период са градени без хоросан, от небрежно струпани камъни и фрагменти от антична строителна керамика. Като цяло територията на града се свива, а от разположените наблизо през античността многобройни селища вероятно са оцелели само няколко.
Независимо от упадъка, Девелт запазва значението си на един от ключовете към покрайнините на имперската столица. Имената на неговите епископи се срещат редовно под важни църковни документи. Върху нисък хълм южно от реката е построена нова силна крепост, очевидно предназначена за постоянен гарнизон.
След териториалните придобивки на България по времето на хан Крум, в началото на ІХ век, на южния бряг на реката е била преместена, от Месемврия, основната митница на Империята за търговия със северните и североизточни държави. От нейните развалини бе събрана голяма колекция от оловни печати. Тя е единствената подобна институция от ранното средновековие в Европа, проучена археологически. Съдейки по намерените монети е функционирала до средата на столетието.
От определението “Митничар на Дебелт в Романия” върху оловен печат, може да се предположи, че е съществувал и “Дебелт в България”, който е бил разположен на север от реката. Така се появява възможността да се очертае източният участък от границата между двете държави през ІХ век.
Изучаването на материалната култура на жителите на византийския Девелт има висока стойност за изясняване на начина, по който античната се е трансформирала в средновековна. Това е един от малкото обекти, не само в България, напълно достъпни за археологическо проучване.
Последна промяна marhis на 12 Ное 2009 22:41, променена общо 1 път
marhis
 

Re: Деултум

Мнениеот marhis » 12 Ное 2009 22:40

Българският Дебелт
Източник: http://deultum.com

През 813 г. войските на българския хан Крум са превзели Дебелт. Според византийските хронисти жителите му са били изселени в далечни земи, а на тяхно място са доведени българи. Важното значение, което придавал на този пункт българският владетел, се вижда от текста на известния Сюлейманкьойски надпис. В него Дебелт е определен като център на “лявото крило на държавата ми”.
Според мирния договор от 815 г., между хан Омуртаг и Юстиниан ІІ, границата между двете държави е започвала в Дебелт, като земите на север от Мандренското езеро са оставали в България.
Въпреки че досега не са предприемани системни изследвания при археологическите разкопки, в района са натрупани доста интересни материали, които хвърлят светлина върху развитието на живота на града, след преминаването му в България. От аерофотоснимки се вижда, че най-високата тераса от територията на античния град е била допълнително укрепена. Находките на прабългарска и средновековна керамика в най-горните културни пластове в северната част от територията на античния град показват, че тук, действително през ІХ-Х в. е съществувало някакво селище.
Особен интерес представлява прабългарското инженерно съоръжение, което е защищавало страната от нахлуване на византийски войски. Познато под името “Еркесия”, то се състои от ров с ширина до четири и дълбочина до два и половина метра, зад който е издигнат вал, висок около четири метра. Започвало е до морския бряг и е продължавало на запад до река Марица. Общата му дължина е над сто и шейсет километра, а най-добре запазените участъци са в района на съвременното село Дебелт. Тук съоръжението се разклонява и образува широки затворени пространства, очевидно необходими за нуждите на българския гарнизон.
На стотина метра от разрушената през 40-те години на ІХ в. византийска митница, на южния бряг на река Средецка, десетилетие по-късно е била построена малка църква. В нея и непосредствено около нея са намерени също така десетки оловни печати от ІХ-Х в. Между тях – три печата на българския владетел Борис І и един на логотета на дрома – Теоктист, предвождал официалната делегация на императорския двор, пристигнала за покръстването на България. Това позволява да приемем, че Борис І е приел новата вяра именно тук, както се споменава в едва анонимна средновековна хроника. Независимо от присъединяването на обширни области от северните предпланини на Странджа към територията на България, в средата на ІХ в. именно в Дебелт е бил получаван ежегодният данък от Византия, както следва от писмото на константинополския патриарх Николай Мистик, до българския цар Симеон.
През ХІІІ и ХІV в. основното селище в района е била крепостта на южния бряг на реката. Тя е присъединена към България непосредствено след битката при Одрин през 1205 г. Въпреки, че е проучена само сондажно, материалите, открити около източната и южната крепостна стена показват, че твърдината е продължила да играе ролята не само на военен, но и на икономически, най-вече търговски център. За последен път в изворите името Дебелт се споменава във връзка с похода на византийския пълководец Михаил Глава Тарханиот през 1261 г.
Промените в равнището на Черно море и свързаните с това сложни геологически процеси към края на ХІІІ – началото на ХІV в. са довели до затваряне на фарватера до Дебелт и образуване на големи блата в околните равнини. Това е довело до изместването на основното пристанище на изток, първоначално в град Скафида, а после и в съвременния Бургас.
Проучването на останките от българските селища и крепости в района на археологическия резерват имат висока стойност не само за изясняване на важни проблеми от средновековната история на България и отношенията й с Византия. Резултатите от тях ще бъдат показателни за цялостното развитие на животът през средновековието в югоизточна Тракия, който се характеризира с органично съчетаване на елементи от различни културни влияния.
marhis
 

Re: Деултум

Мнениеот marhis » 12 Ное 2009 22:45

Галерия: http://historicalcities.narod.ru/Galeri ... geleri.htm

[img width=400 height=296]http://ivoso.blog.bg/photos/1045/original/Debelt-r.grad%2014.JPG[/img]http://ivoso.blog.bg

[img width=400 height=300]http://historicalcities.narod.ru/deultum025.jpg[/img]http://historicalcities.narod.ru/photoDeultumTermi.html

[img width=400 height=300]http://historicalcities.narod.ru/photo18.jpg[/img]http://historicalcities.narod.ru/photoDeultumTermi.html

[img width=400 height=300]http://filip.blog.bg/photos/3471/original/S4022079.JPG[/img]http://filip.blog.bg

[img width=400 height=300]http://filip.blog.bg/photos/3471/original/S4022078(1).jpg[/img]http://filip.blog.bg

[img width=400 height=298]http://ivoso.blog.bg/photos/1045/original/Debelt-r.grad%2024.JPG[/img]http://ivoso.blog.bg
Последна промяна marhis на 12 Ное 2009 22:55, променена общо 1 път
marhis
 


Назад към Антични градове

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron

Потребителски вход

Кой е онлайн

There are currently 0 users online.

Online forum users

Кой е на линия Общо на линия са 12 потребители :: 1 регистрирани0 скрити и 11 гости
Регистрирани потребители: Google [Bot]

Forum statistics

Начало Общо мнения 8087
Общо теми 1802
Потребители Общо членове 187
Най-нов hrasate

Последни коментари